Eltip bermek we töleg tertibi

Harytlary eltip bermek hyzmaty häzirki wagtda Aşgabat şäheri boýunça amala aşyrylýar

 • Eltip berme hyzmatynyň bahasy saýlanan harytlara we dükanlara esaslanyp hasaplanylýar.
  Azyk önümleriň we ammardaky harytlaryň köpüsi, sargydyň mukdary 150 manatdan geçse, eltip bermek hyzmaty mugt;
 • Sargydyň görnüşi EXPRESS saýlansa, 1 sagadyň dowamynda eltip berilýär.
  Eltip berme hyzmatynyň bahasy 20 manatdan başlanýar, saýlanan harytlara we dükanlara esaslanyp hasaplanylýar.;
 • Saýtdan sargyt edeniňizden soňra operator size jaň edip sargydy tassyklar;
 • Girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda hyzmat amala aşyrylýar;
 • Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär. Sargydyň tassyklanmagy üçin girizen telefon belgiňizden jaň kabul edip bilýändigiňize göz ýetiriň. Şeýle hem girizen salgyňyzyň dogrulygyny barlaň;
 • Sagat 08:00 - 18:00 aralygynda edilen sargytlar şol gün eltilýär, sagat 18:00-dan soňky edilen sargytlar bolsa ertesi gün size gowşurylar.
 • Sargydy barlap alanyňyzdan soňra töleg amala aşyrylýar. Eltip berijiniň size gowşurýan töleg resminamasynda siziň tölemeli puluňyz bellenendir. Töleg nagt görnüşde milli manatda amala aşyrylýar.