Biz hakda

GIPER – onlaýn söwda programma üpjünçiligini size hödürleýäris (Türkmenistan). GIPER onlaýn söwdanyň üsti bilen siz aňsatlyk bilen telefon ýa-da planşetiňizden dürli harytlary saýlap, hem-de olary sargyt edip bilersiňiz.

Bu onlaýn platformada 10 000-den gowyrak görnüşli haryt ýerleşdirilen, olaryň giňişleýin düşündirişleri, suratlary, we magazinlerdäki bahalary hem görkezilendir.

Programmanyň ilkinji wersiýasynda, esasy funksiýalar elýeter:

  • Harydyň ady boýunça gözleg;
  • Kategoriýalar boýunça bölünmegi;
  • Giňişleýin gözleg;
  • Harytlary sebete goşmak;
  • Sargyt etmek we olaryň sanawy;

Ähli harytlaryň bahalary türkmen manatda görkezilen! Şu wagtky ýagdaýda eltip berme hyzmaty Aşgabat şäheri boýunça elýeter.

Siziň pikirleriňize we teswirleriňize garaşýarys! Siz GIPER programmany halan bolsaňyz, bahalandyrmagy we teswir ýazmagy haýyş edýäris, siziň pikiriňizi programmany has-da gowulamaga peýda edýär.