Bug ütük SK-GT-3065
Bug ütük SK-GT-3065
Brand: Sokany.
Model: SK-GT-3065.
Kuwwaty: 1300W.
Suw çöýşesiniň göwrümi: 120ml.
360 dereje aýlanma şnur.
30s dowamynda gyzýar.
Siziň eşikleriňizi ýokary derejede ýazmaga kömek edýär.
Özüniň bug (par) basyşynyň kömegi bilen diňe ýuka köýnekleri däl eýsem galyň ( pommah, palto, penjek... we.ş.m) geýimleri hem aňsatlyk bilen hilini peseltmezden tekizlemegi, arassalamagy we ýüňlerini galdyrmagy başarýar.
Ýokary hilli we kepillikli
Sokany

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.