"Acar" New bone 6 adamlyk 24 bölek farfor gap-gaç toplumy
"Acar" New bone 6 adamlyk 24 bölek farfor gap-gaç toplumy
Toplumda: 6 şakäse, 6 çuň tarelka, 6 süýjülik tarelka, 6 serwis tarelkasy
Acar

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.