Krem-restawrator saç üçin Elseve Uzynlygyň arzuwy, 200 ml
Krem-restawrator saç üçin Elseve Uzynlygyň arzuwy, 200 ml
Krem-ideg gaýçylara ýok Onuň janlandyryjy formulasy VEGETABLE KERATIN, VITAMIN B5 we KASTOR ýagy bilen baýlaşdyryldy. Döwülmeginiň öňüni alýar we saçlary güýçlendirýär, ýalpyldawuk berýär we bezegi ýeňilleşdirýär. Uzynlygyň arwuzyny tygşytlaň!
Elseve

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.