Mata organaýzer akkordeon M ölçegli, 1 sany
Mata organaýzer akkordeon M ölçegli, 1 sany
Mata organaýzer akkordeon eşikleriňizi tämiz we arassa saklamak üçin zerurdyr.
Organaýzerda 11 öýjük bar.
Suw geçirmeýän we antibakterial matasy arassaçylygy üpjün edýär we eşikleriňizi ýa-da başga ownuk zatlaryňyzy aňsatlyk bilen ýerleşdirmäge we tertipleşdirmäge kömek eder.
Önümiň esasy aýratynlyklary
* Ýokary hilli materiallar: güýçli we çydamly
* Amatly ölçegleri: eplemek aňsat we köp ýer tutmaýar
* Matanyň ýörite gurluşy sebäpli arassalamak we ýuwmak aňsat.
Ölçeg M
Boýy: 14 sm.
Uzynlygy: 43 sm.
Giňligi: 15 sm.
RS home collection

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.