Lady Speed Stick dezodorant-spreý "Bulutlaryň tämizligi", 150 ml
Lady Speed Stick dezodorant-spreý "Bulutlaryň tämizligi", 150 ml
Spreý, çykarylan görnüşi: suwuk dezodorant, täsirli wagty: 48 sagat, düzümi soýa ýagly, düzüminde reňkleýji maddalar we spirt ýok
Lady Speed Stick

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.