Çagalar üçin krem "Принцесса" mindal ýagly, 75 ml
Çagalar üçin krem "Принцесса" mindal ýagly, 75 ml
Mindal ýagy bilen çagalaryň kremi modaçy gyzjagazlar üçin hakyky gudrat serişdesidir, sebäbi derini ajaýyp nemlendirýär, gahar-gazaby we guraklyk duýgusyny aýyrýar, ýeňil görünmeýän gorag plýonkasyny döredýär. Bu krem ​​çaga kreminiň iň gowy häsiýetlerini özünde jemleýär. 5 ýaşdan çagalar üçin. Ene-atanyň gözegçiligi astynda ulanyň.
Принцесса

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.