Ýürejik - ýassyk, 1 sany 0 TMT
Ýürejik - ýassyk, 1 sany
Ýürejik - ýassyk, 1 sany
Ýürejik - ýassyk, 1 sany
Ýürejik - ýassyk, 1 sany
Ýürejik - ýassyk, 1 sany

Ýürejik - ýassyk, 1 sany

Ýürek şekilli ýassyk, söýgüliler güni ýigit we gyz üçin ajaýyp simwoliki sowgat.
Reňkini islegiňize görä saýlap bilersiňiz.
Ölçegleri: 35 x 32 smÝokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler