Arassaçylyk üçin rolik Ikea BÄSTIS, çal reňkli
Arassaçylyk üçin rolik Ikea BÄSTIS, çal reňkli
Geýimlerden, mebellerden we awtoulag oturgyçlaryndan haýwan saçlaryny, tozany ýeňil we çalt aýyrýar.
Deşikli amaly tutawaç; saklamak üçin asmak aňsat.
Jemi uzynlygy 7,5 m bolan 40 sahypadan ybarat.
Materiallar:
Tutawajy: Polipropilen plastmassa
Rolik: Hlorsyz agardylan kagyz
Ölçegleri:
Sahypalaryň sany: 40 sany
Uzynlygy: 22 sm
Jemi uzynlygy: 7,5 m
Ikea

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.