Basgançak Devecioğlu Harbinger 9 + 1 ES-MM059
Basgançak Devecioğlu Harbinger 9 + 1 ES-MM059
218 Cm beýiklikden poldan ýokary basgançaga çenli mümkinçilik.
Öý, ofis we baglar üçin amatly
Bu berk, estetiki we amaly merdiwan
Onuň eplenýän aýratynlygy sebäpli boş ýer tygşytlamaga mümkinçilik berýär.
Plastiki basgançaklar sebäpli süýşmegiňiziň öňüni alýar
Basgançaklarda ulanylýan polat perdeler önüme çydamlylygy we uzak wagtlap peýdalanmak mümkinçiligini üpjün edýär
Giň basgançaklar Ergonomiki ulanylyşy üpjün edýär
Nano tehnologiýa programmasy bilen reňklemezden ozal ýörite spreý arassalamak
Elektrostatik bişirilen örtük.
Devecioğlu

Meňzeş harytlar

Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.