Süýtli kokteýl "На здоровье" ýertudanaly 2%, 750 gr 0 TMT
Product

Süýtli kokteýl "На здоровье" ýertudanaly 2%, 750 gr

«На Здоровье» söwda belliginden ýertudana tagamly süýt, tutuş sygyr süýdünden taýýarlanan tagamly we ýakymly önüm. Onda witaminleriň we minerallaryň giň topary bar. Ýertudana tagamly süýt tutuş maşgalaňyzy, esasanam çagalary özüne çeker.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Bagyşlaň, bu haryt magazinlerde satlykda ýok ýa-da diňe tanyşlyk üçin görkezilen haryt