Reňkli matalar üçin konsentrirlenen kir ýuwujy soda, 30021, 800 gr 110 TMT
Product

Reňkli matalar üçin konsentrirlenen kir ýuwujy soda, 30021, 800 gr

95 TMT 110 TMT

Matalara ýumşak ideg edýär, reňkiniň üýtgemeginiň öňüni alýar, tegmillere garşy formula has gowy tegmilleri aýyrýar, ýokary öndürijilikli ýuwujy serişdeler, kislorodly agartma we ýuwujy güýçlendirijiler üçin köp çylşyrymly tebigy fermentleriň güýjüni birleşdirýär. Pes ýuwulýan temperaturalarda-da kirleri ýok edýär.
Zatlara täzeligiň ýeňil ysyny berýär.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Hanes Hooded Sweatshirt
95 TMT
110 TMT  14% Arzan
M-Market