Derrew Kisel "Preston" ülje tagamly, 30 gr 0 TMT
Product

Derrew Kisel "Preston" ülje tagamly, 30 gr

Kisel - adaty tagamly we ýokumly içgi. Özüniň ýelmeşýän gurluşy sebäpli žele, içege mikroflorasyna täsir edýär, ony gurşap alýar we goraýar.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler

Bagyşlaň, bu haryt magazinlerde satlykda ýok ýa-da diňe tanyşlyk üçin görkezilen haryt