Towuk bagry (doňdurylan) 900 gr (±150 gr) 0 TMT
Towuk bagry (doňdurylan) 900 gr (±150 gr)

Towuk bagry (doňdurylan) 900 gr (±150 gr)

Towuk bagyry - bu az kaloriýaly iýmit önümidir. Onda köp mukdarda witaminler, demir we aňsat siňdirilýän belok bar.Ýokarda görkezilen maglumatlar habar beriji häsiýetlere eýe bolup, çap edilmezden öň iň soňky habarlardan esaslanýandyr we (açyk çeşmelerdan, şeýle hem resmi saýtlardan we kataloklardan alnan) şonuň üçin hem biz harydyň beýanlamasynyň takyk we dolydygyny 100% kepillendirmeýäris. Harydy gaplama dürli dizaýnlarda edip boljagyny Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Harydy gowşurma işleri, harydyň ammarda bar-ýoklugyna baglylykda amala aşyrylýar.

Magazinler